INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Text Box: R E Z O L U C I J A 
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj 4. redovnoj sjednici, održanoj 15. decembra 2014.godine, između ostalog, pod tačkom 2. razmatrao ekonomsko-socijalni položaj članova Saveza samostalnih sindikata BiH i pod tačkom 3. Sporazum za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, te je, u vezi s tim, usvojio sljedeće 

Z A K L J U Č K E

Glavni odbor SSSBiH je spreman energično se suprotstaviti daljem urušavanju prava radnika. Takođe, Glavni odbor SSSBiH će zahtjevati od vlada na svim nivioma da se u budžetima predvide sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali bez posla.
Glavni odbor SSSBiH daje punu podršku zaključcima Grupacije industrijskih sindikata, usvojenih 2. decembra 2014. godine, i stavlja na raspolaganje sve resurse SSSBiH u cilju realizacije pomenutih zaključaka.
Glavni odbor SSSBiH će zahtijevati od mandatara Vlade Federacije BiH da prije izbora i imenovanja Vlade FBiH obavi sastanak sa delegacijom Saveza samostalnih sindikata BiH na kojem će se prezentovati najozbiljniji problemi sa kojim se suočavaju članice i članovi SSSBiH.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zahtijeva od rukovodstva SSSBiH da u što kraćem roku definiše mjere i plan djelovanja SSSBiH u narednom periodu.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo GO SSSBiH da odmah, a najkasnije do 15.01.2015. godine, pripremi prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi SSSBiH i organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutna ili novoformirana parlamentarna većina u FBiH i trenutna ili novoformirana Vlada FBiH kroz izmjene i dopune Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, bez saglasnosti Glavnog odbora SSSBiH, posegne za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.
Glavni odbor SSSBiH zadužuje organe granskih sindikata – članica SSSBiH da odmah, a najkasnije do 31.01.2015. godine, pripreme prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutne ili novoformirane parlamentarne većine i trenutne ili novoformirane Vlade na svim nivoima kroz izmjene i dopune granskih kolektivnih ugovora, bez saglasnosti granskih sindikata SSSBiH, posegnu za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u BiH.
Glavni odbor SSSBiH izražava punu spremnost da, u slučaju izmjena i dopuna Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, a bez saglasnosti SSSBiH, iskoristi sve raspoložive resurse SSS BiH i svih granskih sindikata – članica SSSBiH sa ciljem rušenja vlasti u BiH na svim nivoima.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo SSSBiH i predsjednike granskih sindikata – članica SSS BiH da, najkasnije do 16.01.2015. godine, odnosno 01.02.2015. godine, putem Stručne službe SSS BiH, o prijedlozima konkretnih sindikalnih akcija i mjera izvijesti članove organa SSSBiH i organa granskih sindikata – članica SSSBiH.
Glavni odbor SSSBiH ovlašćuje Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH za realizaciju gore navedenih mjera.

  PREDSJEDNIK
 mr. Ismet Bajramović

Zaključci Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH

Text Box: Iako je Kantonalni sud u Sarajevu donio Rješenje o raskidu kupoprodajnog ugovora sa “Stanić-investom”, vlasništvo nad dionicama “Feroelektra” d.d. Sarajevo upisano u korist Vlade FBiH, a sama Vlada donijela odluku o imenovanju vd. direktora i Nadzornog odbora, što je objavljeno i u “Službenim novinama FBiH” broj 17/15 od 04.03.2015. godine, novoizabranom rukovodstvu kompanije i radnicima “Feroelektro” d.d. Sarajevo i dalje je zabranjen i onemogućen ulazak u sjedište firme, ul. Titova br. 28 u Sarajevu.

Zbog činjenice da im je na taj način oduzeto pravo na rad i djelovanje, novoizabrano rukovodstvo firme će, zajedno sa radnicima, danas (6.03.2015. godine) tražiti pomoć od MUP KS i uz njihovu asistenciju pokušati u 13:00 sati ući u sjedište firme, odnosno na svoja radna mjesta.

Radnicima i novom rukovodstvu “Feroelektro” d.d. Sarajevo i dalje zabranjen ulazak u sjedište firme

Text Box: O aktivnostima i planovima Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, a u vezi sa zaustavljanjem procesa destrukcije obrazovnog sistema, nauke i kulture, te sve glasnijim pozivima na potpuno urušavanje radničkih prava kroz usvajanje novog Zakona o radu i ukidanje kolektivnih ugovora Glavni dobor je na sjednici održanoj 13.12.2014. godine usvojio zaključke.....

“SINDIKALNE AKTIVNOSTI PROTIV DALJNJE DESTRUKCIJE OBRAZOVANJA I RADNOG ZAKONODAVSTVA U BiH”

Text Box: 	Poštovani,

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obavješten je da će Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine razmatrati i da je nužno usvojiti Zajedničku izjavu članova Predsjedništva BiH o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama BiH na putu ka Evropskoj uniji. Savez samostalnih sindikata BiH u potpunosti podržava nastojanja da se, konačno provedu reforme koje će pokrenuti ekonomski oporavak cijele Bosne i Hercegovine i krenuti putem prema EU. Pri tome, upozorava sve organe i zakonodavne i izvršne vlasti da se reforme tržišta rada ne mogu vršiti na način da dođe do smanjivanja prava radnika. Postojeći zakoni o radu i kolektivni ugovori nisu prepreka razvoju ekonomije i novom zapošljavanju. U kojoj mjeri radnici u Bosni i Hecegovini ne ostvaruju ni sadašnja prava govore ne samo svakodnevni štrajkovi i protesti radnika, već i Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija. U Drugom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine o provođenju Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji je razmatran 8. i 29. novembra 2013. godine naznačena su pitanja koja izazivaju zabrinutost. 
Među pitanjima koja izazivaju „duboku zabrinutost“ Komiteta zbog nepoštivanja Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji je BiH ratifikovala i radi čega se daju preporuke su i slijedeća:
sprečavanje prava radnika na sindikalno organiziranje kao temeljnog ljudskog prava
„...poslodavci ne poštuju svoje pravne obveze prema radnicima; konkretno, opuštaju radnike ili im ne isplaćuju plaće i doprinose za socijalno osiguranje na vrijeme. 
nepoštivanje trudnica i žena na porodiljnom odsustvu
slaba zaštitu radnika na radu i povećan broj nesreća i povreda na radu
neusklađivanje minimalne plaće s kretanjima troškova života.
Ukoliko dođe do fleksibilizacije radnog zakonodavstva na način na koji to traži MMF, a što je podržano i u Sporazumu za rast i zapošljavanje , radnici u Bosni i Hercegovini biće pretvoreni u jeftinu radnu snagu bez ikakvih prava i postati će robovi kako domaćih poslodavaca tako i stranih investitora.
Savez samostalnih sindikata BiH ni po koju cijenu neće dozvoliti smanjivanje prava radnika. 
Spremni smo kroz socijalni dijalog, u kojem ćemo biti uvažavani, razgovarati i pregovarati, tražiti rješenja koja će otvoriti put novom zapošljavanju i koja neće dovesti do umanjenja stečenih prava radnika. Ali takođe, spremni smo da ako, i pored socijalnog dijaloga ili čak i bez SSSBiH, dođe do zakona kojima se ukidaju stečena prava radnika izaći na masovne proteste i srušiti vlast!
Poštovani gosp. Džaferović,
želimo da o ovim stavovima Saveza samostalnih sindikata BiH obavijestimo Parlamentarnu skupštinu BiH, te Vas molimo da ili pročitate ovaj dopis svim poslanicima ili da se isti umnoži i podjeli svim poslanicima Predstavničkog doma. Ukoliko cijenite da je neophodno da se u ime Saveza samostalnih sindikata kratko obratimo poslanicima Predstavničkog doma i na taj način ih blagovremeno upoznamo sa stavovima sindikata temeljenim na zahtjevima njegovog članstva, molimo Vas da nas pozovete na zasjedanje na kojem će se razmatrati navedena izjava članova Predsjedništva BiH.

U očekivanju Vašeg odgovora ili poziva, 
 
srdačno Vas pozdravljam,

                                           Predsjednik: 
                                            mr Ismet Bajramović,s.r.
	Sarajevo, 11.02.2015.god.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Gosp. Šefik Džaferović, predsjedavajući Predstavničkog doma Sarajevo