INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj 4. redovnoj sjednici, održanoj 15. decembra 2014.godine, između ostalog, pod tačkom 2. razmatrao ekonomsko-socijalni položaj članova Saveza samostalnih sindikata BiH i pod tačkom 3. Sporazum za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, te je, u vezi s tim,  usvojio sljedeće 

Z A K L J U Č K E

Glavni odbor SSSBiH je spreman energično se suprotstaviti daljem urušavanju prava radnika. Takođe, Glavni odbor SSSBiH će zahtjevati od vlada na svim nivioma da se u budžetima predvide sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali bez posla.
Glavni odbor SSSBiH daje punu podršku zaključcima Grupacije industrijskih sindikata, usvojenih 2. decembra 2014. godine, i stavlja na raspolaganje sve resurse SSSBiH u cilju realizacije pomenutih zaključaka.
Glavni odbor SSSBiH će zahtijevati od mandatara Vlade Federacije BiH da prije izbora i imenovanja Vlade FBiH obavi sastanak sa delegacijom Saveza samostalnih sindikata BiH na kojem će se prezentovati najozbiljniji problemi sa kojim se suočavaju članice i članovi SSSBiH.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zahtijeva od rukovodstva SSSBiH da u što kraćem roku definiše mjere i plan djelovanja SSSBiH u narednom periodu.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo GO SSSBiH da odmah, a najkasnije do 15.01.2015. godine, pripremi prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi SSSBiH i organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutna ili novoformirana parlamentarna većina u FBiH i trenutna ili novoformirana Vlada FBiH kroz izmjene i dopune Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, bez saglasnosti Glavnog odbora SSSBiH, posegne za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.
Glavni odbor SSSBiH zadužuje organe granskih sindikata – članica SSSBiH da odmah, a najkasnije do 31.01.2015. godine, pripreme prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutne ili novoformirane parlamentarne većine i trenutne ili novoformirane Vlade na svim nivoima kroz izmjene i dopune granskih kolektivnih ugovora, bez saglasnosti granskih sindikata SSSBiH, posegnu za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u BiH.
Glavni odbor SSSBiH izražava punu spremnost da, u slučaju izmjena i dopuna Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, a bez saglasnosti SSSBiH, iskoristi sve raspoložive resurse SSS BiH i svih granskih sindikata – članica SSSBiH sa ciljem rušenja vlasti u BiH na svim nivoima.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo SSSBiH i predsjednike granskih sindikata – članica SSS BiH da, najkasnije do 16.01.2015. godine, odnosno 01.02.2015. godine, putem Stručne službe SSS BiH, o prijedlozima konkretnih sindikalnih akcija i mjera izvijesti članove organa SSSBiH i organa granskih sindikata – članica SSSBiH.
Glavni odbor SSSBiH ovlašćuje Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH za realizaciju gore navedenih mjera.

    PREDSJEDNIK
 mr. Ismet Bajramović

Zaključci Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH

Text Box: Poštovane kolegice, poštovane kolege,
Rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine već nekoliko mjeseci aktivno prati dešavanja u vezi sa nepoštivanjem osnovnih radničkih prava zaposlenika koji primaju platu iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Naime, iako smo očekivali da će problemi biti prevaziđeni nakon potpisivanja Sporazuma o isplati dugovanja između sindikata i Vlade USK, do danas nije došlo da implementacije tog sporazuma u punom obimu. Mjesecima traje borba predstavnika sindikata koji primaju platu iz budžeta da se zaposlenicima isplate sva dugovanja nastala po osnovu neisplaćenih plata i naknada koje namaju karakter plata. Ekonomsko-socijalni status naših članova u tim sindikatima je svakim danom sve teži i potpuno je shvatljivo da Javni protest, zakazan za 17.12.2014. godine, predstavlja posljednji poziv zaposlenika i sindikata Vladi USK i vlastima u tom kantonu da poštuju potpisane sporazume, dogovore i da učine sve što je u njihovoj nadležnosti da se trenutna situacija što hitnije prevaziđe. U suprotnom, sindikati zaposlenika koji primaju platu iz budžeta će biti primorani da primjene radikalnije vidove borbe za zaštitu prava svojih članova.
	Zbog svega navedenog, dozvolite mi da Vam u ime Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, cijelog rukovodstva i ukupnog članstva naše zajedničke organizacije, uputim izraze podrške i da još jednom naglasim našu spremnost da u punom kapacitetu budemo na raspologanju vašim članovima tokom ovih, ali i svih narednih aktivnosti, koje će za cilj imati poboljšanje sveukupnog radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenika koji svoju platu primaju iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Iskreno se nadamo da ćete i iz ove borbe izaći kao pobjednici i da će vaši zahtjevi biti u potpunosti ispunjeni.
	S poštovanjem i u solidarnosti,
										PREDSJEDNIK
										mr. Ismet Bajramović, s.r.

Podrška Javnom protestu sindikata koji primaju platu iz budžeta USK, zakazanom za 17.12.2014. godine