INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

108 GODINA ZAJEDNO, 19052013. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Zajednicke institucije i izvršne vlasti BiH

Text Box: Imajući u vidu cjelokupnu situaciju u kojoj se nalaze radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine, te usvojenu Rezoluciju na 13. Kongresu Saveza samostalnih sindikata BiH, Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u Federaciji BiH (Sindikat) obraća se Vladi FBiH ovim zahtjevom i traži hitno usvajanje:

Izmjena i dopuna zakona o stečajnom postupku
Zakona o štrajku
Zakona o o sigurnosti i zdravlju na radu
Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine
Zakona o prekršajima

Sindikat je u više dopisa upućenih naslovu obrazlagao neophodnost usvajanja pomenutih zakona. Jedan od ključnih razloga za usvajanje izmjena i dopuna zakona o stečajnom postupku je taj  što je po važećem zakonodavstvu u skladu sa članom 1. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o stečajnom postupku („Službene novine F BiH“ broj: 32/04) normirano da: „Prije ostalih stečajnih povjeritelja, ali poslije povjeritelja iz stava 1. ovog člana namiruju se zaposlenici stečajnog dužnika sa potraživanjima iz radnog odnosa za posljednjih osam mjeseci do dana otvaranja stečajnog postupka, a u visini najniže plaće za svaki mjesec obračunate prema Općem kolektivnom ugovoru za teritoriju Federacije i doprinosima u skladu sa zakonom....“.

Sindikat, ponovo traži izmjenu navedenog člana Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku na način da izmijenjeni član glasi: „Prije ostalih stečajnih povjeritelja namiruju se zaposlenici stečajnog dužnika sa potraživanjima iz radnog odnosa do dana otvaranja stečajnog postupka, a u visini plaće za svaki mjesec obračunate prema važećim ugovorima o radu i pripadajućim doprinosima u skladu sa zakonom.“ 
Na ovaj način radnici bi bili obezbijeđeni prije banaka i ostalih povjerilaca, jer radnici niti u jednom preduzeću nisu doprinijeli pokretanju stečajnog postupka, nego su izvršavali obaveze predviđene ugovorima o radu.  Stoga radnici ne mogu biti oštećeni, niti snositi bilo kakve posljedice.
Također, za Sindikat je prihvatljiva i opcija u vidu prijelaznog rješenja, u preduzećima koja su pred stečajem, da se napravi konverzija poreskog duga u vlasnički udio u preduzeću, tako da Kanton ili Federacija  postanu dioničari u preduzeću i da se na taj način spase radna mjesta. Konkretno, odmah bi se takva opcija mogla primijeniti u predzećima iz hemijske industrije Dita d.d. Tuzla i Hidrotehnika Kladanj.

Sindikat neće dozvoliti da radnici ostanu bez svojih prava, da se manipuliše sa njihovim radno-pravnim statusom, nego će ukoliko se HITNO, a najkasnije, u roku od 30 dana ne pošalju u parlamentarnu proceduru navedeni zakoni, tražiti organizovanje generalnog štrajka na nivou Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, kako bi se izvršio pritisak na vladu i parlamente da se usvoje ovi ključni zakoni za rješavanje agonije u kojoj se radnici u Federaciji BiH nalaze.

Zahtjev za HITNO usvajanje zakona

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Sidikat BH Pošta –Sarajevo proveo proceduru u skladu sa važećim pozitivnim aktima i donio odluku o organizovanju mirnih protesta pred zgradom Federalne Bankarske Agencije u četvrtak 17.04.2014. godine sa početkom u 11:55 sati i trajanju do 12:30 sati.
U mirnom Protestu upozorenja i javnom skupu u pokretu očekuje se oko 100 učesnika.
Učesnici mirnih Protesta i javnog skupa kreću od ulice Put Života bb-Halida Kajtaza – Tunel ciglane – Koševo – do zgrade FBA.

MIRNI PROTESTI SINDIKATA BH POŠTA