INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

110 GODINA ZAJEDNO, 19052015. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Text Box: R E Z O L U C I J A 
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Svaki iole obrazovan, informisan i uspješan premijer bilo gdje u svijetu zna da budžet u najvećoj mjeri pune uspješna preduzeća koja poštuju zakone. To se, prije svega, odnosi na kompanije iz sektora telekomunikacija, energetike i komunalnih usluga, kako u svijetu, tako i u Federaciji BiH. Sasvim je logično da zaposlenici u takvim kompanijama, koje ostvaraju dobit u iznosu od nekoliko desetina, pa i stotina miliona KM, imaju i najveće plaće. Nije to fenomen koji su izmislili sindikati u Federaciji, već je to šablon koji vrijedi u cijelom svijetu. Svakom dobronamjernom premijeru bi interes bio da svi radnici, posebno oni u industriji, imaju plate približnog iznosa kao njihove kolege u gore navedenim sektorima, jer bi to značilo da industrija radi, da je živa i da posluje pozitivno. Nisu sindikati uništili industriju. Uništili su je tajkuni i politika i do danas niko nije odgovarao za to. Znači li, gospodine Novaliću, vaša opaska o povlaštenim radnicima da na optuženičku klupu za uništenu industriju i na koljena bačene nekadašnje gigante trebaju sjesti radnici i sindikati, a ne oni koji su se upitnom privatizacijom domogli državne imovine, ogromnih posjeda za mizerne novce.
Stalno insistiranje na kolektivnim ugovorima kao najvećem zlu u našem društvu ponovo pokazuje nedostatak elementranog poznavanja prava. Naime, ugovori se potpisuju. S nekim. Tako su i sindikati svoje kolektivne ugovore, uključujući i onaj Opći potpisali s nekim. Taj neko su Vlada FBiH, nadležna ministarstva i udruženja poslodavaca. I ugovori se mogu mijenjati dogovorom saglasnih strana koje su ga potpisale. To vrijedi za sve ugovore, bez obzira na koji su vremenski rok potpisani. Sve to stoji lijepo napisano u postojećim propisima.
Gospodine Novaliću, znači li Vaša i izjava nadležne ministrice da će novim zakonom o radu stati ukraj enormnim razlikama u plati zaposlenih u telekomima, elektroprivredama i javnoj upravi i onih koji primaju minimalnu platu, a kojih je većina u industriji, to da će i oni u industriji imati platu kao kolege u telekomu. Ako znači, imate našu podršku. Bojimo se da ste, ipak, mislili i da želite da svi mi radimo za 370 KM. A, prije nego što se to desi i mi počnemo živjeti u blagostanju koje nam obećavate, molimo vas da smanjite svoju i platu svih izabranih dužnosnika, jer, znate, vi trošite budžet, vi ne ostvarajute nikakvu dobit i vi živite na leđima svakog radnika, pa i onog koji ima i najnižu platu. Možda bude i za vas više, ako se počnete baviti bitnim stvarima, a to je vraćanje otete radničke imovine od strane tajkuna, ispitivanjem porijekla imovine milionera i onih kojima je životni san da to budu, pojačate inspekcije u poslodavcima, koji su Vam očigledno dragi i bliski, i postarate se da se poštuju zakoni koji su na snazi.

Premijer najavljuje blagostanje i jednakost: Svim radnicima minimalna plata

Text Box: U cilju davanja tačne i potpune informacije u vezi novog zakona o radu koji je Vlada FBiH nedemokratski, neprincipijelno, i zanemarajući stavove onih kojih se zakon najviše tiče utvrdila na jučer održanoj sjednici, ovim putem kroz konkretne primjere skrećemo pažnju  na neka od „poboljšanja“ koja nam donosi prijedlog novog zakona o radu:
1. Lakše otkazivanje ugovora o radu, naročito radnicima sa promjenjenom radnom sposobnošću (invalidi II kategorije) i sindikalnim povjerenicima kroz institut sudske odluke koja mjenja saglasnost vijeća zaposlenika odnosno saglasnost ministarstva. Ovim se poslodavcu osigurava dodatna alternativa na putu do otkazivanja ugovora o radu ovoj kategoriji radnika, koji su najvećem broju poslodavaca trn u oku.
2. Uvodi se mogućnost otkaza radniku koji se vrati na posao nakon bolovanja dužeg od 6 mjeseci, ako poslodavac kaže da je prestala potreba za njegovim radom, ili je angažovao drugog radnika. Ovo znači da će radnici, ako prođe ovakvo rješenje, bukvalno umirati na poslu, jer neće smjeti otići na bolovanje.
3. Nameće se obaveza radniku nad kojim poslodavac vrši mobing da se tom istom poslodavcu prethodno obrati sa zahtjevom za zaštitu prava, prije obraćanja sudu, što je apsurdno.
4. U odredbi koja govori o zaštiti maloljetnika uvodi se mogućnost otkaza maloljetniku ????? koji ne može da radi na teškim i opasnim poslovima, ako poslodavac kaže da za njega nema drugih odgovarajućih poslova.
5. Produžen je prekluzivni rok u kojem poslodavac radniku može dati izvanredni otkaz ugovora o radu (kod težeg prestupa) sa sadašnjih petnaest dana na šezdeset dana, a najduže godinu dana od učinjenog prestupa.
 
6. Smanjen je rok u kojem zaposlenik može podnijeti tužbu protiv poslodavca sa sadašnjih godinu dana na devedeset dana od učinjenje povrede prava.
7. Smanjena je otpremnina u slučaju tzv. tehnološkog viška radnika – sa sadašnjih 1/3 plaće za svaku godinu radnog staža kod poslodavca na maksimalno 6 prosječnih plaća. Dakle, nakon 30 godina rada možete dobiti otkaz uz otpremninu od par hiljada KM. Ništa drugo do jeftinije otkazivanje ugovora o radu. 
8. Predviđeno je zaključivanje kolektivnih ugovora samo na određeno vrijeme, uz ograničenje produženog važenja istih na 90 dana, što je neuporedivo lošije od važećeg rješenja.
9. Uvodi se mogućnost nametanja obaveze radniku da bude pripravan odazvati se pozivu poslodavca na posao kad ovaj to zatraži, što je novi institut. Dakle, kad radnik nije na poslu, a poslodavac mu uvede obavezu pripravnosti, mora da sjedi kraj telefona za slučaj da ga poslodavac pozove na posao, u bilo koje doba. Šta je sa odmorom između dva radna dana, sedmičnim odmorom, godišnjim odmorom? Novi zakon o tome ne govori.

	10. Briše se odredba o minimalnom godišnjem odmoru od 24 dana za maloljetnike, te odmoru za radnike koji rade na radnim mjestima sa posebno štetnim i opasnim uslovima, a koji po važećem zakonu imaju pravo na godišnji odmor od min. 30 radnih dana.
11. Uvodi se mogućnost nametanja obaveze radniku da radi na poslovima za koje nije zaključio ugovor o radu i do 60 dana u toku kalendarske godine na zahtjev poslodavca (pa bili to i slabije plaćeni poslovi). Poslodavac uvijek može reći da je u pitanju opravdana potreba posla (jer naravno on o tome odlučuje).
12. Obavezu donošenja pravilnika o radu imaće poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika, kao i obavezu izrade programa zbrinjavanja viška radnika u slučaju otkazivanja ugovora za više od 5 radnika (sadašnji član 100. Važećeg zakona). Prema važećem zakonu, takvu obavezu ima poslodavac koji zapošljava više od 15 radnika. Dakle, biće neuporedivo povećan broj malih poslodavaca koji neće imati obavezu da donesu niti pravilnik o radu, nego će o svim pravima i obavezama radnika odlučivati kako im bude volja, kao i o tzv. tehnološkom višku.
13. U strukturi plaće naći će se dio koji se odnosi na tzv. radni učinak, a ocjenu radnog učinka će naravno davati poslodavac. Posebno je pitanje kako će se radni učinak mjeriti na poslovima koji nisu normirani, a velika većina nije. Također, uvodi se novi pojam - „radne vještine“ koje će također biti od uticaja za određivanje visine plaće ali i prava na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti. O tome koliko je ko „vješt“, šta god to značilo, opet će odlučivati poslodavac.

	14. Član 119. Prijedloga Zakona u koliziji je sa članom 2. Zakona o vijeću zaposlenika.
	15. Član 56. Prijedloga Zakona u koliziji je sa članom 25. stav 3. Zakona o zaštiti na radu.
16. Na kraju, najveća opasnost - odredba člana 182. stav 2. zakona, prema kojoj se svi kolektivni ugovori moraju uskladiti sa zakonom u roku od 90 dana od stupanja na snagu zakona, a ako se isti ne usklade prestaje njihova primjena. Dakle, ako ne žele da ostanu bez kolektivnih ugovora, sindikati će izmjene morati prihvatiti po principu „uzmi ili ostavi“. Plaće, koeficijenti, dodaci na plaće, naknade plaće i naknade koje nemaju karakter plaće, otpremnine, regres itd - sve su to prava koja su regulisana kolektivnim ugovorima, a koja dolaze pod znak pitanja ukoliko nestane kolektivnih ugovora, odnosno o tome će samostalno odlučivati poslodavac.

Iz svega gore navedenog jasno je vidljivo da dominiraju rješenja koja imaju za svrhu olakšati i pojeftiniti otpuštanje radnika, bez procedura, obaveza, umanjiti stepen materijalnih prava radnika, njihove zakonske zaštite i sl. Ova rješenja su na tragu neoliberalnog koncepta fleksibilnosti kojem je isključivi cilj da se sav rizik poslovanja prebaci sa poslodavca na radnika i njegovu porodicu. Poslodavci moraju da shvate da poslovanje po prirodi stvari sobom nosi rizik, rizik čiji najveći teret treba da podnesu oni, jer od biznisa objektivno imaju i najviše koristi. U poslovanju ne može apsolutno sve biti podređeno samo i isključivo profitu, jer je takav  pristup direktna negacija prava na rad i prava na egzistenciju radniku odnosno njegovoj porodici. U pitanju su živi ljudi, a ne matematika! Ovo pogotovo ako se zna da je plaća iz radnog odnosa osnovni  izvor prihoda za 95% porodica (a porodica je osnovna ćelija društva). Stoga se radni odnos jednostavno ne može i ne smije posmatrati a samim tim niti normirati isključivo iz vizure profita, obzirom da se radi i o izuzetno bitnom društvenom odnosu. 
Ovdje je predlagač zakona morao biti zainteresovan da osigura rješenja koja će štititi kako pravo na rad tako i pravo na život radnika, a ne omogućiti poslodavcu da na prvi mig ili naznaku nekog problema posegne za rezanjem plaća ili otpuštanjem radnika, uz prebacivanje njihovih poslova i zadataka na radnike koji ostaju da rade, uz uvođenje prekovremenog rada, izmjene sistematizacije i sl. Iako radnike optužuju da žive u socijalizmu, upravo su poslodavci ti koji plaću tretiraju kao lični dohodak koji treba da ovisi od dohotka firme, što je tipično obilježje socijalizma, dok o nekoj participaciji u odlučivanju ili učešću u podjeli profita nema ni govora, jer toga nema u kapitalizmu. Klasičan primjer švedskog stola.
Kada su u pitanju kolektivni ugovori, nije tačno da samo kod nas postoje kolektivni ugovori na neodređeno vrijeme. Isto rješenje imaju i zemlje okruženja. Takvo rješenje ima i Hrvatska, koja je članica EU i koja ima novi zakon o radu usklađen sa normama EU. Šta je sporno u tome da se kolektivni ugovor  može zaključiti na određeno ili neodređeno vrijeme? Trajanje kolektivnog ugovora utvrđuje se saglasnom voljom ugovornih strana, sindikata i poslodavca. Dakle, trajanje ugovora, kao i sve druge elemente ugovora oni regulišu sporazumno. Sindikat ne može u kolektivni ugovor ugraditi niti jedan zarez bez saglasnosti poslodavca. Ovdje svakako moram naglasiti da poslodavci potpuno neargumentovano napadaju kolektivne ugovore kao nešto što je trajno, nepromjenjivo i „zabetonirano“, što nije tačno. Zaboravlja se da je prvi Opći kolektivni ugovor za FBiH zaključen 2000. godine na neodređeno vrijeme, ali je unatoč tome nakon 5 godina stavljen van snage zaključenjem novog Općeg kolektivnog ugovora, naravno postizanjem konsenzusa ugovornih strana. Dakle, neodređeno vrijeme nije „neograničeno“ vrijeme, kako poslodavci to maliciozno žele prikazati. Također, granski kolektivni ugovor metalaca iz 2000. godine stavljen je van snage 2006. godine, kada je zaključen novi. Ovakvih primjera ima i u drugim granama. Kada su pojedinačni poslodavci u pitanju, npr. u firmi Mann Hummel Tešanj u periodu od 2007. godine do danas zaključena su četiri kolektivna ugovora (svi su prethodni bili na neodređeno vrijeme). Dakle, ako postoji konsenzus poslodavca i sindikata svaki kolektivni ugovor je promjenjiv. Ne može se poslodavcima davati ekskluzivno pravo da mjenjaju kolektivni ugovor pozivajući se na neke promjenjene okolnosti, jer je u pitanju subjektivna kategorija. Po toj bi logici sindikat mogao samostalno uvesti povećanje plaće ako bi se, po njegovoj procjeni, okolnosti popravile na bolje. Obzirom da se u trenutnim uslovima isključivo kolektivnim ugovorima (općim i granskim) utvrđuju i osiguravaju minimumi materijanih prava radnicima (plaće, naknada i sl.), koja nisu regulisana zakonom, neprihvatljivo je kreiranje zakonskog rješenja koje će umjesto afirmacije kolektivnih pregovora i ugovora dovesti do njihovog nestanka, što je poslodavcima očigledno isključivi cilj. Upravo takvo rješenje (član 182., odnosno u zadnjoj verziji član 181.) našlo je svoje mjesto u prijedlogu zakona o radu. 
Na kraju, potpuno je deplasirana tvrdnja da je svrha ovog zakona da uspostavi balans između nekakvih povlaštenih radnika, radnika na budžetu i radnika u realnom sektoru, odnosno da će radnici u realnom sektoru od ovog zakona imati neke koristi. Naprotiv, radnici u realnom sektoru, pogotovo tamo gdje su odnosi iole uređeni i gdje postoje kolektivni ugovori su u većoj mjeri na udaru ovog zakona, što se može vidjeti iz gornje analize. Tačno je da veliki broj radnika i prema važaćem zakonu radi za minimalac, i ima ugovor o radu na određeno. Međutim, ako prođe ovakav zakon, takvi radnici se mogu definitivno prestati nadati promjeni na bolje, ikad. 
Kada je novo zapošljavanje u pitanju, do njega će možda i doći, ali na način da se radniku koji ima plaću od 800 KM da otkaz a na njegovo mjesto prime dvojica „mladih“ radnika uz minimalac od 350 KM. To nije novo zapošljavanje, to je stvaranje radničke sirotinje.
Iz svih razloga gore navedenih, očekujemo Vaš maksimalni doprinos u svim akcijama naše krovne organizacije u cilju odbrane elementarnih prava radnika.

Spremimo se za akciju!
Zajedno smo jači!

Saopštenje za javnost Sindikata metalaca

Pismo MKS-a Vladi Federacije BiH

 

Poštovani Premijeru,

 

Pišemo Vam kako bismo izrazili našu duboku zabrinutost zbog informacija dobivenih od naših članica iz Bosne i Hercegovine, a u vezi neuspješnog pokušaja dopune Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine učinkovitijim korištenjem kanala socijalnog dijaloga, što je dovelo do de facto marginalizacije sindikata u procesu. Izmjene će imati širok raspon utjecaja na položaj radnika u zemlji. To zahtijeva ozbiljan pristup pitanjima kako bi se osiguralo da se ishod ne rezultira daljnjom erozijom radnih i socijalnih prava, kao i da ne utječe negativno na razvoj učinkovite politike zapošljavanja i rada.

 

MKS podupire napore reprezentativnih sindikata u Bosni i Hercegovini da doprinesu procesu i da uključe sve strane relevantne za tako važna zakonska rješenja u široku javnu raspravu, prvenstveno uz aktivno i ravnopravno sudjelovanje predstavnika socijalnih partnera i priznanje njihovih stavova i mišljenja.

 

MKS poziva Vladu da u politički i zakonodavni proces vrati odgovoran i učinkovit socijalni dijalog, temeljen na punom poštivanju svih socijalnih partnera. Od iznimne je važnosti da se tako važan zakon mijenja striktno prateći uspostavljene zakonske procedure, koje neizbježno uključuju:

* Konsultacije s Ekonosmko-socijalnim vijećem i uzimanje u obzir njegovog mišljenja;

* Poštivanje sporazuma postignutih o pojedinim pitanjima i jamstvo da neće biti jednostranih promjena od strane vlade u razdoblju nakon;

* Osiguravanje smislene javne rasprave, potpomognute jasnim i tačnim informacijama o pitanjima kojoa su u igri, kako bi se postigao dovoljan konsenzus i izgradilo povjerenje u odluke koje se donose i sisteme o kojima će njihova provedba ovisiti u budućnosti.

            

U tu svrhu, vjerujemo da je Vlada u stanju omogućiti da se što je prije moguće napravi pomak i otvori put za rješenja na temelju konsenzusa i realnim perspektivama za pozitivne učinke u budućnosti. Ponovno pokretanje otvorenog i dinamičnog socijalnog dijaloga predstavlja neophodnu polaznu točku za daljnji napredak i izbjegavanje nepotrebnih napetosti i sukoba u društvu.

 

S poštovanjem,

Sharon Burrow

Generalni sekretar

Text Box: Osvrt na nova rješenja u Prijedlogu zakona o radu kojim se umanjuju prava ili pogoršava radno-pravni status i položaj radnika u odnosu na važeći zakon
Text Box: Godina je 2015. Prošlo je tačno 110 godina od dana kada je grupa radnika, na čelu sa Mićom Sokolovićem, u Sarajevu osnovala Glavni radnički savez Bosne i Hercegovine. Cilj osnivanja je, između ostalog, bio i rad “na kulturnom, moralnom, materijalnom unapređivanju radnika, da budi klasnu svijest i širi radničku solidarnost.” (izvod iz Pravila usvojenih na Osnivačkom kongresu Glavnog radničkog saveza BiH, održanom 27. augusta 1905. godine) Od tada, pa do ove 2015. godine, radničko organizovanje u Bosni i Hercegovini, odnosno sindikat je prošao kroz različite faze, mnoštvo uspona i padova. Djelovao je u četiri državna uređenja, igrajući manje ili više značajnu ulogu. Kroz godine se mijenjao, sazrijevao, bivao čak i zabranjivan, ponovo se rađao, djelovao uspješno, ali i bio potpuno na marginama i izvan svih tokova… Ono što se svih godina nije promijenilo je činjenica da je bio, jeste i ostaje jedini legitimni predstavnik radnika i radnika. 
100. godišnjicu djelovanja sindikata u Bosni i Hercegovini obilježio je, između ostalog, jedan vrlo značajan događaj. Naime, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, premijer Vlade Federacije BiH i predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH su potpisali Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH i time definisali minimalni obim prava koji pripadaju svakom radniku i radnici u Federaciji BiH. Iako je sindikat prolazio kroz izrazito burna vremena, neosporna je činjenica da posljednjih 10 godina predstavlja možda i najizazovniji period za djelovanje, ali i samo postojanje sindikata. Nikada kao u proteklih 10 godina se nisu u više navrata zajednički, koordinirano i pomno smišljeno okomili na sindikat i poslodavci i predstavnici izvršne vlasti na svim nivoima, kao treći socijalni partner. Sumnjive privatizacije, tajkunsko ovladavanje imovinom koju su generacijama izgrađivali radnici, nespremnost vlasti da se uhvati u koštac sa korupcijom, nepoštivanjem zakona, u mnogome su ostavile traga na rad sindikata. Savez samostalnih sindikata BiH, kao krovna organizacija koja okuplja 25 granskih sindikata, uz sve navedene nedaće morao se boriti i sa svim protivnicima Bosne i Hercegovine koji su radili sve na tome da mu ospore korištenja imena države u njegovom nazivu. Politika se miješala i pokušava umiješati u sve pore sindikalnog pokreta, unoseći vrlo često razdor medju njegove članove i plasirajući iskrivljenu sliku o sindikatu u javnosti. Nažalost, vrlo često su u svemu tome imali i podršku medijskih radnika. Opća tranzicija kroz koju je u posljednjih 10 godina prolazilo, a u velikoj mjeri prolazi i danas, cjelokupno bh. društvo značilo je da sindikat mora posegnuti za novim metodama rada, prilagoditi svoje djelovanje novonastaloj situaciji i biti spremna odgovoriti na sve izazove koje je pred njega stavilo vrijeme. U državi u kojoj je utjecaj raznih medjunarodnih faktora i više nego očigledan i vrlo često predstavlja ključni faktor u svim dešavanjima, sindikat, nažalost, vrlo često nije nailazio na razumijevanje inih predstavnika medjunarodnih organizacija, ambasada i raznih država koji djeluju u Bosni i Hercegovini. Sasvim je očigledno da su interesi tih zemalja stavljeni iznad interesa naših radnika i radnica, pa i građana BiH općenito. Jer, kako drugačije objasniti da stranci koji dolaze iz zemalja u kojima je sindikat vrlo uvažavan i poštovan sudionik društvenih dešavanja i u kojima se prava radnika poštuju, javno i bez sustezanja zagovara umanjenje radničkih prava. 
Gdje je Savez samostalnih sindikata danas, 110 godina od osnivanja?
Pred nama je period žestoke borbe da se kolektivnim pregovaranjem sa poslodavcima zadrže stečena prava radnika i radnica, odnosno da se spriječe svi pokušaji za njihovo smanjivanje kroz usklađivanje kolektivnih ugovora. Demonstracija moći koju su izveli predstavnici vlasti, potpomognuti poslodavcima i predstavnicima dijela medjunarodne zajednice, prilikom usvajanja novog Zakona o radu FBiH jasna je pokazatelj da će predstavnicima sindikata trebati mnogo znanja, strpljenja i mudrosti da u narednom periodu izvojevaju pobjedu za pregovaračkim stolom. Vrijeme koje je pred nama tražit će mobilizaciju svih sindikalnih resursa i potpuno jedinstvo sindikalnog članstva. Bez tog jedinstva, međusobnog uvažavanja i solidarnosti, te brojnosti, sindikat neće uspjeti u svojim nastojanjima. Više od stoljeća tradicije nam govori da sindikat može, da zna i da je sposoban opstati i u najgorim vremenima i uspjeti u svojoj osnovnoj zadaći.
	
Poštovani radnici i poštovane radnice,
Članovi Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine,
Iako su vremena teška, prilika je ovo da se svima vama uputi čestitka povodom ovog značajnog jubileja. Godine iza nas su dokaz našeg iskustva. Nikada niko ne smije dovesti u pitanje opstojnosti Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Potpuno i istinsko jedinstvo članova i članica SSSBiH su garancija da se to neće desiti.

U povodu 110 godina sindikata u Bosni i Hercegovini

PRIJEDLOG OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BIH

Text Box: Planirano je da se predstavnici medija i javnost upoznaju sa aktivnostima Pregovaračkog tima SSSBiH u vezi sa usklađivanjem Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH sa Zakonom o radu FBiH.Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je bio najglasniji protivnik usvajanja nametnutog Zakona o radu FBiH. Mjesecima smo upozoravali da je glavni cilj ovog zakona ukidanje kolektivnih ugovora i ostavljanje radnika na milost i nemilost poslodavaca. Uporno smo ukazivali na pogubnost vremenskog ograničavanja vremena predviđenog za usklađivanje kako Općeg, tako i granskih kolektivnih ugovora. Bili smo već tada svjesni da će poslodavci, a i izvršna vlast, na taj način biti u mogućnosti blokirati čitav proces, odugovlačiti sa pregovorima i čekati da rokovi isteknu i da se time van snage stave kolektivi ugovori koji, pored Zakona o radu, predstavljaju pravni temelj sigurnosti radnika i radnica u Federaciji BiH. Situacija u kojoj se trenutno nalazimo, kada je riječ o usklađivanju Općeg kolektivog ugovora za teritoriju Federacije BiH, pokazuje da smo bili upravu. Nažalost, to nije nešto zbog čega osjećamo bilo kakav oblik ponosa ili satisfakcije, jer smo svjesni da se svakim danom skraćuje rok u kojem moramo doći do zajedničkog jezika sa ljudima kojima očigledno nije u interesu da do dogovora dođe. 

Član 182. Zakona o radu jasno propisuje da se VAŽEĆI kolektivni ugovori MORAJU uskladiti sa Zakonom u roku od 120 dana od stupanja na snagu zakona, a ako se isti ne usklade, prestaje njihova primjena. Kolektivni ugovor po svojoj pravnoj prirodi jeste ugovor, koji se definiše kao proizvod saglasne volje ugovornih strana tog ugovora. Usklađivanje kolektivnog ugovora sa zakonom može se vršiti isključivo njegovim odgovarajućim izmjenama ili dopunama. Kako se radi o intervenciji u sadržaju ugovora, njegova promjena može se vršiti samo na način na koji je kolektivni ugovor i zaključen - uz saglasnost svih ugovornih strana. Važeći kolektivni ugovor je i Opći kolektivni ugovor za Federaciju BiH iz 2005. godine, koji su zaključili Savez samostalnih sindikata BiH, Udruženje poslodavaca FBiH i Vlada Federacije BiH. Izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora (usklađivanje) mogu se vršiti samo uz saglasnost sve tri navedene ugovorne strane. To je razlog zašto Savez samostalnih sindikata BiH insistira da se Vlada FBiH uključi u čitav proces i prestane sa strane posmatrati razvoj situacije. Udruženje poslodavaca FBiH je u više navrata jasno dalo do znanja da ne žele usklađivanje, već usvajanje novog Općeg kolektivnog ugovora. Time direktno krše odredbe Zakona o radu čije usvajanje su bez zadrške podržavali. Tako čitava situacija postaje prilično apsurdna, zašto ne reći i tragikomična. Oni, koji su do juče uvjeravali sve da će novi Zakon o radu FBiH preko noći donijeti blagostanje ne samo radnicima, već ekonomiji općenito, sada ne žele poštovati taj isti zakon, a oni koji su se svim silama borili protiv njegovog usvajanja insistiraju na njegovom poštivanju.

Postavlja se racionalno pitanje :”Zašto poslodavci ne žele ispoštovati član 182. Zakona o radu, odnosno zašto ne žele učešće Vlade FBiH u pregovorima oko usklađivanja kolektivnog ugovora?” Zato što kroz formu usklađivanja kolektivnog ugovora sa zakonom, gdje predmet pregovora mogu biti isključivo one odredbe koje eventualno nisu u skladu sa zakonom (ili ih treba dopuniti), poslodavci nemaju osnov da problematizuju ili revidiraju ostale odredbe kolektivnog ugovora, u prvom redu one kojima su regulisana materijalna prava radnika, a što je njihov isključivi cilj: minuli rad, regres, prijevoz, topli obrok, dodaci na plaće za noćni, prekovremeni rad, rad u dane praznika, novčane naknade iz člana 15. OKU, definicija osnovne plaće, utvrđivanje koeficijenata za obračun plaće itd. Sve su to prava koje poslodavci nastoje ukinuti ili umanjiti, ali to ne mogu uraditi kroz formu usklađivanja postojećeg Općeg kolektivnog ugovora, jer se radi o odredbama koje ni po čemu nisu u suprotnosti sa Zakonom o radu, jer sam Zakon tretira pravo, a ne i obim prava koja su upravo utvrđena Općim i granskim kolektivnim ugovorima. Upravo zato poslodavci insistiraju na zaključenju potpuno novog Općeg kolektivnog ugovora, da bi se ponovo pregovaralo “od nule”. Imajući u vidu Prijedlog novog Općeg kolektivnog ugovora koji je s njihove strane dostavljen Savezu, vidljivo je da istim nije regulisano niti jedno materijalno pravo radnika iz važećeg Općeg kolektivnog ugovora. 

Dakle, iz svega gore navedenog se jasno vidi da insistiranje Saveza samostalnih sindikata BiH na usklađivanju važećeg Općeg kolektivnog ugovora sa zakonom nije samo “puka formalnost” kako to inputiraju oni koji ili ne razumiju suštinu ili imaju loše namjere, nego suštinsko pitanje koje je u direktnoj vezi sa očuvanjem materijalnih prava radnika.
Prestankom važenja Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije BiH radnici gube osnovna materijalna prava, prije svega: 
pravo na osnovnu platu koja predstavlja najniži iznos koji poslodavac mora isplatiti radniku za puno radno vrijeme, za posao odgovarajuće grupe složenosti, normalne uslove i rezultate rada;
prestaje obaveza Vlade FBiH da najmanje jedom godišnje vrši usklađivanje najniže bruto satnice, u skladu sa povećanjem indeksa troškova života i ukupnim privrednim napretkom, a na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku, kao i obaveza da, u slučaju vanrednog povećanja troškova života većih od 5%, Vlada FBiH obavezno poveća najnižu bruto satnicu svaka tri mjeseca;
pravo na vrdnovanje poslova, odnosno određivanje koeficijenata složenosti, kao i normi gdje je to potrebno (to je utvrđeno kolektivnim ugovorima za područje djelatnosti);
na povećanu plaću za prekovremeni rad, noćni rad, rad na dane sedmičnog odmora i rad u dane praznika;
na minuli rad, odnosno na povećanje osnovne plate za svaku godinu radnog staža kod tog poslodavca za 0,6%, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%;
na pomoć porodici radnika u slučaju smrti radnika usljed nesreće na poslu i teškog profesionalnog oboljenja u visini namjanje tri prosječne plaće opstvarene u FBiH prema posljednjimobjavljenimpodacima Federalnog zavoda za statistiku;
na pomoć u slučaju smrti radnika ili teške invalidnosti radnika koji nisu posljedica nesreće na poslu i u slučaju smrti člana uže porodice radika u visini najmanje dvije prosječne plaće ostvarene u FBiH;
na topli obrok, jer važeći Opći kolektivni ugovor propisuje da je poslodavac obavezan radnika obezbijediti ishranu u toku radnog vremena, a ukoliko mu ne osiguran ishranu, dužan je radnika isplatiti mjesečnu naknadu u izosu od najmanje 20% prosječne neto plaće isplaćene u FBiH;
na prijevoz ili naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla u skladu sa pravilsnikom o radu, odnosno ugovorom o radu;
na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne neto plaće svih radnika ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa, pod uslovom da privredni subjekt nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom;
na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini tri prosječne plaće ostvarene u FBiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Savez samostalnih sindikata BiH je potpuno svjestan činjenice da veliki broj radnika i radnica i uz postojeće kolektivne ugovore žive daleko od dostojanstvenog i finansijski dostatnog života. Svako, pa i najmanje ukidanje ili smanjenje stečenih i zagarantovanih prava bi samo dovelo još veći broj radnika i radnica, te njihovih porodica u teško stanje. Podatak da svaki šesti stanovnik naše zemlje živi na granici ili ispod granice siromaštva treba biti alarm svim odgovornim da sve svoje znanje, energiju i vrijeme trebaju uložiti u ekonomsku stabilizaciju države, a ne na urušavanje prava onih koji svojim radom pune budžete i doprinose kakvoj takvoj ekonomskoj održivosti države.

Sada je na potezu Vlada Federacije BiH, odnosno oni koji su izabrani da kao izvršna vlast vode brigu o svim građanima, a samim tim i radnicima i radnicama u Federaciji BiH. Pod hitno se mora uključiti u pregovore o usklađivanju Općeg kolektivnog ugovora i time pokazati da nije u potpunosti okrenula leđa radnicima i radnicama. Mjesto sva tri socijalna partnera, dakle sindikata, poslodavaca i izvršne vlasti je sada za pregovaračkim stolom. Jedini cilj nam svima mora biti da, u Zakonom predviđenom roku, uskladimo OKU i ne dozvolimo da istekom roka nastane pravna anarhija u kojoj će nekoliko stotina hiljada radnika i radnica ostati potpuno nezaštićeno i bez osnovnih radničkih i ljudskih prava.

Mjesto sva tri socijalna partnera u FBiH je sada za pregovaračkim stolom

Text Box: U želji da konačno započne proces pregovora o usaglašavanju Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH sa novim Zakonom o radu FBiH i u skladu sa članom 182. Zakona o radu FBiH, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je 30.10.2015. godine uputio zvaničan poziv Udruženju poslodavaca FBiH i Vladi FBiH da se njihovi i pregovarački tim SSSBiH sastanu u srijedu, 4.11.2015. godine u Domu sindikata. 
Nadamo se da će socijalni partneri shvatiti ozbiljnost situacije i pozitivno odgovoriti na ovaj poziv i time iskazati spremnost da poštuju Zakon o radu, ali i da u najkraćem mogućem roku dođemo do usaglašenog Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH.

SSSBiH poslao poziv UPFBiH i Vladi FBiH za sastanak pregovaračkih timova

Text Box: Međunarodna konfederacija sindikata, u saradnji sa Savezom sindikata Norveške, u ponedjeljak, 9. novembra 2015. godine, organizuje Regionalnu tripartitna konferenciju “Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana–ka boljem upravljanju i demokratskim procesima“ u hotelu “Evropa” u Sarajevu. Konferencija predstavlja završetak trogodišnjeg regionalnog projekta u kojem su učestvovali stručnjaci iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, te informisanja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije.

Konferencija za medije će se održati
u ponedjeljak, 9. novembra 2015. godine u velikoj sali hotela „Evropa“
sa početkom u 13:00 sati

Prisutnim će se obratiti predsjednici saveza sindikata iz BiH, Srbije i Hrvatske, Ismet Bajramović, Branislav Čanak i Mladen Novosel.

Regionalna tripartita konferencija “Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana – ka boljem upravljanju i demokratskim procesima“