INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Zajednicke institucije i izvršne vlasti BiH

Text Box: Forum žena Saveza samostalnih sindikata BiH, prisustvovao je treningu “Medijsko nastupanje kroz teoriju i praksu”, u organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga, koji je održan u Neumu, od 06.—08. juna 2014.godine. Moderator je bio Adnan Rondić, novinar  Al Jazeere, je između ostalog, ukazao na neke od vještina snalaženja pred kamerom.
Na treningu su učesnice imale priliku da, kroz praktičnu vježbu izvještavanja steknu  osnove za medijski nastup. Pored tog učestvovale su u  vježbi debate gdje su pokazale sposobnosti snalaženja  u pregovaranju.
Na kraju su ukazale kako su ovakvi teninzi potrebni, korisni i praktični, jer se većina, prije ili kasnije nađe u situaciji da javno govori.

Forum žena SSS BiH održao trening na temu:

“Medijsko nastupanje kroz teoriju i praksu"

Text Box: R E Z O L U C I J A 
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Zbog trenutne situacije u Bosni i Hercegovini, uzrokovane poplavama i klizištima, te činjenice da je u Federaciji Bosne i Hercegovine proglašeno stanje prirodne nesreće i da se veliki broj naših sugrađana, ali i članova sindikata suočio sa gubitkom imovine i svega što su godinama stvarali, Glavni odbor SSSBiH je na telefonskoj sjednici donio Odluku o odgađanju Generalnog štrajka upozorenja SSSBiH, koji je bio zakazan ua utorak, 27. maja 2014. godine.
Svi resursi Saveza samostalnih sindikata BiH i njegovih članica-granskih sindikata stavljeni su u službu pružanja pomoći ugroženom stanovništvu. Prioritet je omogućiti našim kolegicama i kolegama, ali i svim ugroženim stanovnicima Bosne i Hercegovine što brži povratak u normalan život.
Novi termin održavanja Generalnog štrajka upozorenja Saveza samostalnih sindikata BiH biće utvrđen naknadno.

Savez samostalnih sindikata BiH odgodio Generalni štrajk upozorenja

SSSBiH poziva sve privredne subjekte da se uključe u Program javnih radova „Zajedno u obnovi“

Text Box: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je od trenutka kada su našu zemlju zahvatile katastrofalne poplave i kada su se pojavila mnogobrojna klizišta, koja su hiljade ljudi ostavila bez krova nad glavom, ali i radnog mjesta, inicirao brojne razgovore, sastanke i inicijative kako bi se, u najkraćem mogućem roku, kreirali planovi kojima će se omogućiti što brži oporavak bh. ekonomije, a samim tim i položaj radnika i radnica. Jedna od takvih inicijativa bio je Memorandum o očuvanju radnih mjesta, koji je SSSBiH potpisao. Takođe smo odmah inicirali i da se u sve projekte obnove uključi što veći broj osoba prijavljenih na evidencije nezaposlenih. 
U vezi sa navedenim, SSSBiH pozdravlja Program javnih radova „Zajedno u obnovi“ koji je usvojio Federalni zavod za zapošljavanje, a kojim je, između ostaloga, predviđeno zapošljavanje/radno angažovanje najmanje 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih. Time bi se, osim pomoći stanovništvu, radnicama i radnicima koji su pretrpjeli štetu u poplavama, bar u minimalnoj mjeri trebalo pomoći i onima koji nemaju nikakva primanja da kroz ovaj program poboljšaju svoj socijalno-ekonomski položaj. Zato, SSSBiH poziva sve privredne subjekte da se, što je prije moguće, uključe u ovaj program i time ubrzaju i olakšaju njegovu realizaciju. Uz to, pozivamo ih i da, nakon završetka pomenutog Programa javnih radova, urade sve što je u njihovoj moći da osobe koje su bile uključene u Program ostanu kao njihovi zaposlenici. Time će se bar neznatno smanjiti broj nezaposlenih.

ODLUKA

o utvrđivanju Prednacrta izmjena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH

Text Box: Na osnovu člana 44. Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH, Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH na sjednici održanoj 10. jula 2014. godine, d o n o s i 


ODLUKU
o utvrđivanju Prednacrta izmjena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH i načinu sprovođenja javne rasprave

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se Prednacrt izmjena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH i način sprovođenja javne rasprave o Prednacrtu izmjena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH.

Član 2.
Tekst izmjena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH br: 01-II-341/1 od 10.07.2014. godine koji je Radna grupa Glavnog odbora SSSBiH dostavila Predsjedništvu GOSSSBiH utvrđuje se kao Prednacrt izmjena i dopuna Statuta SSSBiH za javnu raspravu.

Član 3.
Javna rasprava o Prednacrtu izmjena i dopuna Statuta obavljat će se u periodu od 15.07.2014. godine do 15. septembra 2014. godine do kada treba Radnoj grupi dostaviti primjedbe i sugestije.
Javna rasprava obavljat će se među članstvom na svim nivoima sindikalnog organizovanja i to u: 
- Članicama Saveza samostalnih sindikata BiH u okviru njihove organizacione strkture i u organima;
- Kantonalnim odborima Saveza samostalnih sindikata BiH;
- Organima Članica Saveza samostalnih sindikata BiH.

Član 4.
Prednacrt izmjena i dopuna Statuta SSSBiH i ovu Odluku dostaviti članicama Saveza samostalnih sindikata BiH i staviti na WEB stranicu Saveza samostalnih sindikata BiH najkasnije do 15.07.2014. godine.
Obavezuju se članice Saveza samostalnih sindikata BiH da Prednacrt izmjena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH i ovu Odluku dostave svojim organizacionim dijelovima i članovima svojih organa i stave na svoje WEB stranice.
Obavezuju se kantonalni odbori Saveza samostalnih sindikata BiH da organizuju javnu raspravu o Prednacrtu izmjena i dopuna Statuta SSSBiH u kantonalnim odborima Saveza samostalnih sindikata BiH.

Član 5.
Primjedbe i prijedloge na Prednacrt izmjena i dopuna Statuta SSSBiH mogu se dostavljati Savezu samostalnih sindikata BiH putem pošte ili e-mail adrese: radmila@sindikatbih.ba
	
Član 6.
Obavezuje se Radna grupa Glavnog odbora SSSBiH za izmjene i dopune Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH da najkasnije do 01. oktobra 2014. godine sumira rezultate javne rasprave i sačini novi tekst izmjena i dopuna te, uz obrazloženje javne rasprave, dostavi Predsjedništvu Glavnog odbora SSSBiH.

Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH će najkasnije do 10. oktobra 2014. godine utvrditi Nacrt izmjena i dopuna Statuta SSSBiH i dostaviti Glavnom odboru.
Glavni odbor SSSBiH će Nacrt izmjena i dopuna dostaviti članicama Saveza na izjašnjavanje nakon kojeg će Glavni odbor SSSBiH utvrditi Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSSBiH za Vanredni kongres SSSBiH.

Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


O b r a z l o ž e n j e:

Trinaesti kongres Saveza samosalnnih sindikata BiH donio je Odluku o sazivanju Vanrednog kongresa Saveza samostalnih sindikata BiH radi izmjena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH.
Radna grupa koju je formirao Glavni odbor pripremila je Prednacrt Statuta Saveza samostalnih sindikata BiH i dostavila Predsjedništvu Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH. U namjeri da se obavi što šira javna rasprava i dođe do što kvalitetnijeg teksta Statuta SSSBiH Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH donosi ovu Odluku kojom utvrđuje Prednacrt izmjena i dopuna Statuta i način obavljanja javne rasprave. 


	Broj:01-II-341/14                       				PREDSJEDNIK 
	Sarajevo, 10. juli 2014. godine				  	    mr. Ismet Bajramović, s.r.