INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

109 GODINA ZAJEDNO, 19052014. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Kantonima

Zahtjevi SSS BiH za Protest 30. maja 2013. godine

Parlament Federacije BiH

Ured Visokog predstavnika (OHR)

Predsjednik Federacije BiH

Predsjedništvo BiH

Vlada Federacije BiH

Text Box: R E Z O L U C I J A 
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH
Text Box: Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj 4. redovnoj sjednici, održanoj 15. decembra 2014.godine, između ostalog, pod tačkom 2. razmatrao ekonomsko-socijalni položaj članova Saveza samostalnih sindikata BiH i pod tačkom 3. Sporazum za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, te je, u vezi s tim, usvojio sljedeće 

Z A K L J U Č K E

Glavni odbor SSSBiH je spreman energično se suprotstaviti daljem urušavanju prava radnika. Takođe, Glavni odbor SSSBiH će zahtjevati od vlada na svim nivioma da se u budžetima predvide sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali bez posla.
Glavni odbor SSSBiH daje punu podršku zaključcima Grupacije industrijskih sindikata, usvojenih 2. decembra 2014. godine, i stavlja na raspolaganje sve resurse SSSBiH u cilju realizacije pomenutih zaključaka.
Glavni odbor SSSBiH će zahtijevati od mandatara Vlade Federacije BiH da prije izbora i imenovanja Vlade FBiH obavi sastanak sa delegacijom Saveza samostalnih sindikata BiH na kojem će se prezentovati najozbiljniji problemi sa kojim se suočavaju članice i članovi SSSBiH.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zahtijeva od rukovodstva SSSBiH da u što kraćem roku definiše mjere i plan djelovanja SSSBiH u narednom periodu.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo GO SSSBiH da odmah, a najkasnije do 15.01.2015. godine, pripremi prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi SSSBiH i organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutna ili novoformirana parlamentarna većina u FBiH i trenutna ili novoformirana Vlada FBiH kroz izmjene i dopune Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, bez saglasnosti Glavnog odbora SSSBiH, posegne za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.
Glavni odbor SSSBiH zadužuje organe granskih sindikata – članica SSSBiH da odmah, a najkasnije do 31.01.2015. godine, pripreme prijedlog konkretnih sindikalnih akcija i mjera, koje će provoditi organi granskih sindikata – članica SSSBiH, u slučaju da trenutne ili novoformirane parlamentarne većine i trenutne ili novoformirane Vlade na svim nivoima kroz izmjene i dopune granskih kolektivnih ugovora, bez saglasnosti granskih sindikata SSSBiH, posegnu za umanjenjem stečenih prava radnika na način kako je definisano Sporazumom za rast i zapošljavanje u BiH.
Glavni odbor SSSBiH izražava punu spremnost da, u slučaju izmjena i dopuna Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, a bez saglasnosti SSSBiH, iskoristi sve raspoložive resurse SSS BiH i svih granskih sindikata – članica SSSBiH sa ciljem rušenja vlasti u BiH na svim nivoima.
Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH zadužuje Predsjedništvo SSSBiH i predsjednike granskih sindikata – članica SSS BiH da, najkasnije do 16.01.2015. godine, odnosno 01.02.2015. godine, putem Stručne službe SSS BiH, o prijedlozima konkretnih sindikalnih akcija i mjera izvijesti članove organa SSSBiH i organa granskih sindikata – članica SSSBiH.
Glavni odbor SSSBiH ovlašćuje Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH za realizaciju gore navedenih mjera.

  PREDSJEDNIK
 mr. Ismet Bajramović

Zaključci Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH

Text Box: 	Poštovani,

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obavješten je da će Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine razmatrati i da je nužno usvojiti Zajedničku izjavu članova Predsjedništva BiH o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama BiH na putu ka Evropskoj uniji. Savez samostalnih sindikata BiH u potpunosti podržava nastojanja da se, konačno provedu reforme koje će pokrenuti ekonomski oporavak cijele Bosne i Hercegovine i krenuti putem prema EU. Pri tome, upozorava sve organe i zakonodavne i izvršne vlasti da se reforme tržišta rada ne mogu vršiti na način da dođe do smanjivanja prava radnika. Postojeći zakoni o radu i kolektivni ugovori nisu prepreka razvoju ekonomije i novom zapošljavanju. U kojoj mjeri radnici u Bosni i Hecegovini ne ostvaruju ni sadašnja prava govore ne samo svakodnevni štrajkovi i protesti radnika, već i Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ujedinjenih nacija. U Drugom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine o provođenju Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji je razmatran 8. i 29. novembra 2013. godine naznačena su pitanja koja izazivaju zabrinutost. 
Među pitanjima koja izazivaju „duboku zabrinutost“ Komiteta zbog nepoštivanja Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji je BiH ratifikovala i radi čega se daju preporuke su i slijedeća:
sprečavanje prava radnika na sindikalno organiziranje kao temeljnog ljudskog prava
„...poslodavci ne poštuju svoje pravne obveze prema radnicima; konkretno, opuštaju radnike ili im ne isplaćuju plaće i doprinose za socijalno osiguranje na vrijeme. 
nepoštivanje trudnica i žena na porodiljnom odsustvu
slaba zaštitu radnika na radu i povećan broj nesreća i povreda na radu
neusklađivanje minimalne plaće s kretanjima troškova života.
Ukoliko dođe do fleksibilizacije radnog zakonodavstva na način na koji to traži MMF, a što je podržano i u Sporazumu za rast i zapošljavanje , radnici u Bosni i Hercegovini biće pretvoreni u jeftinu radnu snagu bez ikakvih prava i postati će robovi kako domaćih poslodavaca tako i stranih investitora.
Savez samostalnih sindikata BiH ni po koju cijenu neće dozvoliti smanjivanje prava radnika. 
Spremni smo kroz socijalni dijalog, u kojem ćemo biti uvažavani, razgovarati i pregovarati, tražiti rješenja koja će otvoriti put novom zapošljavanju i koja neće dovesti do umanjenja stečenih prava radnika. Ali takođe, spremni smo da ako, i pored socijalnog dijaloga ili čak i bez SSSBiH, dođe do zakona kojima se ukidaju stečena prava radnika izaći na masovne proteste i srušiti vlast!
Poštovani gosp. Džaferović,
želimo da o ovim stavovima Saveza samostalnih sindikata BiH obavijestimo Parlamentarnu skupštinu BiH, te Vas molimo da ili pročitate ovaj dopis svim poslanicima ili da se isti umnoži i podjeli svim poslanicima Predstavničkog doma. Ukoliko cijenite da je neophodno da se u ime Saveza samostalnih sindikata kratko obratimo poslanicima Predstavničkog doma i na taj način ih blagovremeno upoznamo sa stavovima sindikata temeljenim na zahtjevima njegovog članstva, molimo Vas da nas pozovete na zasjedanje na kojem će se razmatrati navedena izjava članova Predsjedništva BiH.

U očekivanju Vašeg odgovora ili poziva, 
 
srdačno Vas pozdravljam,

                                           Predsjednik: 
                                            mr Ismet Bajramović,s.r.
	Sarajevo, 11.02.2015.god.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Gosp. Šefik Džaferović, predsjedavajući Predstavničkog doma Sarajevo

Text Box: Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj 23. marta 2015. godine, usvojio sljedeće 

Z A K L J U Č K E

Glavni odbor SSSBiH je zaključio da se razmatranje računovodstvene politike, zabilješki i analiza finansijskih izvještaja uz godišnji obračun za 2014. godinu i Finansijski plan za 2015. godinu, razmatraju na sljedećoj sjednici Glavnog odbora.
Glavni odbor SSSBiH je spreman energično se suprotstaviti daljem urušavanju prava radnika. Takođe, GO je zaključio da se od Vlade Federacije BiH i kantonalnih vlada zahtjeva da na osnovu Odluke o usvajanju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla broj:10/07 od 10.01.2007. godine, pristupe izradi i donošenju zakona o formiranju fondova za socijalno zbrinjavanje radnika.
Da se održi tematska sjednica granskih sindikata elektroenergetskog sektora (Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH, Sindikata elektroenergetskih radnika BiH i Sindikata uposlenika elektoprivrede HZ HB) na temu ekonomsko-socijalni položaj članova sindikata sa posebnim osvrtom na njihovu dalju perspektivu.
Da se Vladi Federacije BiH uputi inicijativa za izmjene Zakona o izvršnom postupku.
Glavni odbor predlaže granskim sindikatima-članicama SSSBiH da redovno održavaju press konferencije kako bi informisali javnost o problemima sa kojima se suočavaju članovi sindikata u njihovim granama. 
Glavni odbor insistira na izradi i usvajanju Zakona o proglašavanju prirodnih bogatstava, strateških vrijednosti, javnih dobara i strateških kompanija i Zakona o transparentnom upravljanju prirodnim bogatstvima, strateškim vrijednostima, javnim dobrima i starteškim kompanijama koji se nalaze u 40 Stavova Saveza samostalnih sindikata BiH.
Glavni odbor SSSBiH i dalje insistira na formiranju vlasti na svim nivoima i kantonima kako bi dobili socijalnog partnera za pregovore.
Glavni odbor SSSBiH usvojio je Operativni plan za provođenje Mjera i aktivnosti SSSBiH i samostalnih sindikata grana i djleatnosti na sprječavanju prava radnika kroz izmjene ZOR i kolektivnih ugovora, te zadužio Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH da pokrene aktivnosti za njegovu realizaciju. U okviru toga potrebno je donijeti Pravilnik o sindikalnom referendumu. Takođe, zaključeno je da granski sindikati na osnovu navednih mjera urade svoje operativne planove rada.
Glavni odbor traži da se uputi inicijativa za izmjene Izbornog zakona BiH i Ustava BiH kako bi se mogli sazvati i sprovesti Vanredni izbori.
Jednoglasno je usvojena Odluka o formiranju Pregovaračkog tima SSSBiH u sljedećem sastavu: 
mr. Ismet Bajramović, predsjednik
Sinan Husić, potpredsjednik
Selvedin Šatorović, potpredsjednik
Kata Iveljić
Pero Obad
Đevad Hadžić
Salih Kruščica
Bersim Kikanović
Fatima Fazlić

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, načinu izbora, rada i načinu opoziva članova delegacije SSSBiH u ESV FBiH uz 7 glasova protiv i 10 suzdržanih nije usvojena.
Izbor članova delegacije SSSBiH u ESV FBiH izvršen je na osnovu Odluke o kriterijima, načinu izbora, rada i načinu opziva članova delegacije SSSBiH u ESV FBiH broj: 01-I-512/14 od 15. decembra 2014. godine. Nakon izvršenih izbora usvojena je Odluka o imenovanju članova delegacije SSSBiH u ESV FBiH, te u mandatnom periodu 2014-2018. godina delegaciju SSSBiH u ESV FBiH čine:
mr. Ismet Bajramović, predsjednik
Sinan Husić, potpredsjednik
Selvedin Šatorović, potpredsjednik
Kata Iveljić
Pero Obad
Salih Kruščica
Fikret Alić

    PREDSJEDNIK
mr. Ismet Bajramović, s.r.

Zaključci  5. redovne sjednice Glavnog odbora SSS BiH

Text Box: Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar, članica Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, organizuje Konferenciju za medije, koja će se održati

u petak, 17. aprila 2015. godine u Velikoj sali Doma sindikata (sala 3/I),
sa početkom u 11:00 sati

Povod za Konferenciju za medije su sve glasniji pozivi da se usvoji novi Zakon o radu FBiH, kojim bi se derogirala prava radnika i radnica, ukinuli kolektivni ugovori i ugovori o radu na neodređeno vrijeme... Sindikat HT Mostar pripremio je Operativni plan aktivnosti koje će se sprovoditi kao odgovor na eventualne pokušaje da se, bez konsultacija sa sindikatom, pokuša usvojiti novi ZoR. 

Novinarima će se obratiti predsjednik i dopredsjednik Sindikata HT Mostar Pero Obad i Saša Živković, predsjednik Skupštine Sindikata Branimir Vukojević i predsjednik Nadzornog obora Sindikata Hrvatskih telekomunikacija Mostar. Konferenciji će prisustvovati i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović, a biće prisutni i članovi Predsjedništva Sindikata HT Mostar i predsjednici svih sindikalnih podružnica.

Pozivamo predstavnike Vaše medijske kuće da prisustvuju ovom događaju i upoznaju bh.javnost sa dešavanjima oko novog Zakona o radu, koja se direktno tiču svih radnika i radnica u Federaciji BiH.

„U susret novom Zakonu o radu FBiH“