INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

110 GODINA ZAJEDNO, 19052015. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH

 

  Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj 9. vanrednoj sjednici, održanoj 18. maja 2016. godine usvojilo sljedeće

 

Z A K L J U Č K E:

 

1. Zahtjevamo od Vlade Federacije BiH da hitno i bezuslovno stavi van snage Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja broj: 06-05-218/2016 od 13.5.2016. godine kojim su se proglasili ništavnim rješenja Federalnog ministarstva pravde o upisu i o promjeni  upisa u Registar udruženja FBiH Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH.

2. Zahtjevamo od Vlade Federacije BiH da odmah otpočnemo pregovore za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora, imajući u vidu rokove koji su definisani članom 182. Zakona o radu.

3. Zahtjevamo da u skladu sa zaključkom sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH održane 10. maja 2016. godine sva rješenja o reprezentativnosti ostaju na snazi.

* Insistiramo da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  hitno objavi sva rješenja o reprezntativnosti sindikata u Službenim novinama FBiH.

4. Do ispunjenja prethodnih zaključaka Delegacija SSSBiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH neće učestvovati u radu ESV FBiH o čemu je Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH donijelo prijedlog odluke SSSBiH, koju upućuje Glavnom odboru Saveza samostalnih sindikata BiH.

 

PREDSJEDNIK

mr. Ismet Bajramović

 

ZAKLJUČCI 9. VANREDNE SJEDNICE GLAVNOG ODBORA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BIH

Preneseno iz lista NAŠA RIJEČ

U ZENICI CENTRALNA BH MANIFESTACIJA OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

 

S obzirom da je Vlada Federacije BiH na svojoj 56. sjednici, održanoj  13.05.2016. godine, donijela Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja Federalnog ministarstva pravde o upisu i o promjeni  upisa u Registar udruženja FBiH Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH, Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH je 18.05.2016. godine održalo Vanrednu sjednicu i usvojilo zaključke, kojim se od Vlade FBiH zahtijeva:

 

1. Da hitno i bezuslovno stavi van snage Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja broj: 06-05-218/2016 od 13.5.2016. godine kojim su se proglasili ništavnim rješenja Federalnog ministarstva pravde o upisu i o promjeni  upisa u Registar udruženja FBiH Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH.

2. Da odmah otpočnemo pregovore za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora, imajući u vidu rokove koji su definisani članom 182. Zakona o radu.

3. Da u skladu sa zaključkom sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH održane 10. maja 2016. godine sva rješenja o reprezentativnosti ostaju na snazi.

* Insistiramo da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  hitno objavi sva rješenja o reprezentativnosti sindikata u Službenim novinama FBiH.

 

 

Kako je riječ o zahtjevima koje Vlada FBiH može ispuniti u najkraćem mogućem roku i koji su u skladu sa važećim zakonskim rješenjima i konvencijama Međunarodne organizacije rada, nadamo se da ćete odmah pristupiti njihovom ispunjavanju. U slučaju da ne dođe do ispunjenja gore navedenih zahtjeva, Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH uputilo je Glavnom odboru na usvajanje Odluku o neučestovanju delegacije SSSBiH u ESV FBiH u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, a koja je i usvojena na jučerašnjoj sjednici ovog organa.

 

Ovim putem Vas obavještavamo i da će predsjednik SSSBiH o zahtjevima i odlukama organa SSSBiH detaljnije upoznati članove Kolegija ESV FBiH na sastanaku zakazanom za 24. maj 2016. godine.

 

Zahtjevi Saveza samostalnih sindikata BiH

 

Na Radionici „Kolektivno pregovaranje u MOR i EU perspektiva. Važnost kolektivnog pregovaranja na granskom nivou“, koja je održana u organizaciji Saveza samostalnih sindikata BiH i Međunarodne organizacije rada 1. juna u Sarajevu, predstavnici osam (8) granskih sindikata-članica Grupacije industrijskih sindikata usvojili su  s lj e d e ć e

 

 

 

ZA K L J U Č K E

 

 

1. Grupacija industrijskih sindikata iskazuje apsolutnu spremnost za socijalni dijalog po svim pitanjima koja definišu prava radnika.

2. Definisanje granskih kolektivnih ugovora neupitna je obaveza socijalnih partnera.

3. Grupacija industrijskih sindikata u socijalnom dijalogu po pitanju definisanja granskih kolektivnih ugovora nema namjeru prihvatiti rješenja koja umanjuju stečeni nivo ličnih primanja zaposlenih u industrijskom sektoru.

4. Predstavnici Grupacije industrijskih sindikata pozdravljaju današnju radionicu, istovremeno iskazujući spremnost i želju da se u narednom periodu maksimalno intenzivira zajedničko djelovanje ove grupacije.

 

 

Predsjednik Grupacije

Sinan Husić, s.r.

            

ZAKLJUČCI GRUPACIJE INDUSTRIJSKIH SINDIKATA

 

Poštovani izvršni direktori,

 

Globalna ekonomija stagnira, a vaša tržišta se smanjuju. Vaša elektronska ulazna pošta je zatrpana pozivima za razgovore o ‘četvrtoj industrijskoj revoluciji’, dok propaganda digitalne ekonimije prijeti da vas udalji od vašeg osnovnog zadatka.

 

Stručnjaci nas upozoravaju, a vaši finansijski direktori i upravni odbori vam postavljaju teška pitanja.

 

Radni ljudi i njihove porodice sa platama koje im omogućavaju da žive dostojanstveno i novcem kojim kupuju vaše proizvode – su ekonomski i socijalni odgovor koji trebate vidjeti u svakom zaposlenom, klijentu i potrošaču.

 

Globalna radna snaga iznosi oko 3 milijarde ljudi. Globalna ekonomija ovisi o njihovom radu, a njihove porodice i zajednice ovise o njihovom dohotku i njihovoj dužnosti da pomažu jedni drugima.

 

Kao što je univerzalna istina da sunce izlazi i zalazi svakog dana, tako i globalna ekonomija treba ljude.

 

Umjesto toga, stvorili smo nejednak svijet u kom interesi nekolicine imaju dominaciju.

 

Iza nas su decenije izgovora o različitim ekonomskim modelima kojima se objašnjava zašto se bogatstvo ne dijeli, zašto se vrši eksploatacija prirodnih resursa, zašto se ne očekuje od onih koji to mogu da plate poreze, te zašto socijalna zaštita uključujući zdravstvenu njegu i obrazovanje nisu na raspolaganju siromašnim.

 

Model globalne trgovine daje prednost razvijenim ekonomijama; globalni lanci snabdijevanja velikih korporacija osiguravaju bogatstvo nekolicini koristeći model malih plata, nesigurnog i neredovnog rada miliona zaposlenih, dok u isto vrijeme vode rat protiv slobode udruživanja, korumpiraju demokratije i tržišta utajom poreza, a za to vrijeme kupuju ili vrše nasilje nad sistemom kontrole javnih politika.

 

Rezultat ovakve situacije je da se globalna radna snaga našla u problemima:

 

* Samo 60 procenata radnika je zaposleno u formalnoj ekonomiji, ali je više od 50 procenata tih radnika zaposleno na nesigurnom radu po osnovu ugovora na određeno vrijeme, a često rade u nesigurnom radnom okruženju;

* Četrdeset procenata se bori da preživi u neformalnoj ekonomiji. To je sektor očaja bez ikakvih prava, bez minimalnih plata, bez pristupa vladavini prava, a često i bez pristupa socijalnoj zaštiti;

* A više od 45 miliona naših ljudi se nalazi o modernom ropstvu – na prisilnom radu;

* Tri četvrtine svjetskog stanovništva nema nikakvu ili ima nedovoljnu socijalnu zaštitu.

 

To nije svijet rada koji želite za vaše sinove i kćerke, te je stoga potrebno da pokrenemo socijalni dijalog i zahtijevamo vladavinu prava koja štiti sinove i kćerke svih nas.

 

Globalni BDP je u problemima od 1980-e, a mi se i dalje suočavamo sa smanjivanjem plata, uz istorijske nivoe nezaposlenosti i rast nejednakosti, koja je u ovom trenutku prepoznata kao rizik za globalnu ekonomiju.

 

Poražavajuči nivoi korupcije, poreske utaje, smanjenje nezavisnosti pravosudnih sistema upotpunjuju sliku pocijepanog svijeta.

 

A tu je prijetnja od klimatskih promjena i svijeta koji ne možemo zaštiti ako ne poduzmemo potrebne korake.

 

Na sastanku OECD ministara u Kankunu se razgovalo o uticaju globalnih platformi, robota i drugih tehnologija na rad – odgovor koji mi pada na pamet je “nije tehnologija ono što je glupo!”

 

Radnici i njihovi sindikati su decenijama zajedno sa vama rukovodiocima uvodili nove tehnologije.

 

Možda su to ovog puta zaista brzina i naprednije metode, ali izazovi sve većih vještina, promjena organizacije rada i pregovora o udjelu produktivnosti nisu novi.

 

Oni koji ne ugrade nove tehnologije će vjerovatno propasti na tržištu, tako da će industrije ugrađivati nove tehnologije, a tako će se javljati i nove poslovne prilike.

 

To je obrazloženje novih ekonomskih poduzetnika kojim se ugrožava dostojanstven rad svih naših sinova i kćerki.

 

Ekonomija ‘privremenih poslova’ možda zvuču seksi, a ekonomija ‘dijeljenja’ je tako uzbudljiva da se vjeruje kako trebamo odustati od ugovora o radu, od ideje radne sedmice u situacijama gdje se može uspostaviti ravnoteža između rada, porodice i slobodnog vremena, te zaboraviti na penzije, a osigurati nagrade.

 

Javlja se potpuno nova definicija povratka u budućnost, izuzev za 50% svjetske populacije bez pristupa internetu za koje je ovo samo pitanje isključenosti.

 

Ovi poduzetnici ne žele prihvatiti “socijalnu licencu za rad” koju vi ostali prihvatate.

 

Ne žele plaćati poreze tamo gdje su ostvarili dobit ili plaćati doprinose za penzije ili za druge oblike socijalne zaštite, a definitivno ne žele odgovornost prema radnim odnosima ili radnicima ili javnoj sigurnosti.

 

Pitanje je u čijem interesu je upotreba novih tehnologija na ovakav način koji se koristi kao imperativ za deregulaciju tržišta rada?

 

Ljudi ovog svijeta nisu glupi. Globalna anketa MKS-a pokazuje da se 82 procenta ljudi slaže da kompanije koje nude usluge upotrebom internet platformi trebaju osigurati ista prava i zaštitu svojim radnicima – bolovanje, plaćen odmor, penzije i sindikalno djelovanje – kakvu primaju drugi radnici.

 

Glavni izazov je kako na najbolji način koristiti tehnologije i kakve su nam nove politike potebne da osiguramo dostojanstven rad širom svijeta; treba nam novi globalni dogovor. Globalni dogovor za:

 

* Potpunu zaposlenost i dostojanstven rad

* Održivost

* Siguran rad

* Socijalnu zaštitu, i

* Inkuzivan rast.

 

Upravljanje vašim kompanijama je u vašim rukama, garancija dostojanstvenog rada za sve sinove i kćerke zahtijeva socijalni dijalog i vladavinu prava.

 

Posljedice pada u zamku trojanskog konja, poznatu pod imenom četvrte industrijske revolucije mogle bi sve uništiti ako to dozvolimo.

Sharan Burrow

Generalni sekretar, Međunarodna konfederacija sindikata

Otvoreno pismo izvršnim direktorima. Predmet: Budućnost rada – globalni dogovor

 

Vrhovni sud Federacije BiH odbio zahtjev “Stanić-Invest” d.o.o. Kreševo za reviziju presude o raskidu kupoprodajnog ugovora između Agencije za privatizaciju FBiH i “Sa Dagitim” d.o.o. Kreševo (pravni prednik “Stanić-Invest” d.o.o. Sarajevo).

 

Presudom Varhovnog suda Federacije BiH od 28.06.2016. godine kojom je odbijen zahtjev tuženog “Stanić-Invest” d.o.o. Kreševo za dopunu revizije konačno se stavlja tačka na višegodišnju borbu radnika i radnika “Feroelektro” D.D Sarajevo protiv nezakonitog i kriminalnog djelovanja Stanića.  Potvrđivanjem dosadašnjih presuda u vezi sa ovim slučajem, te prihvaćajući navode radnika kao argumentovane, istinite i osnovane, Vrhovni sud FBiH je omogućio da pobjede istina i pravda. Takođe, njom je iz ruku Stanića izbijen i posljednji adut u njihovoj dugogodišnjoj borbi da potpuno unište “Feroelektro” d.d. i vrijednu imovinu ove kompanije prodaju u bescijenje.

 

Pred radnicama i radnicima “Feroelektro” d.d. je sada dug put oporavka kompanije, ali su oni za sve ove godine pokazali da hoće, mogu, znaju i smiju zaštititi imovinu koju su godinama gradili.

Konačna pobjeda radnika i radnika “Feroelektro” d.d. Sarajevo